آدرس ایمیل مهد کودک :                               yousefi_mahd@yahoo.com

سخنی باپدران ومادران گرامی

              به نام خدا       

     درجهان امروز آنچه که بیشتر ازهرچیز ذهن انسان را به خودمشغول کرده است پرو رش و آمو زش نسل های آینده است .چون این دومو ضوع ازمهمترین عو امل پیشرفت درهرجا معه بشری  است. ودغد غه خاطرخا نو اده     هاازبدوتولدفرزندانشان دراین محوردورمی زند که آینده ی فرزندشان چه می شود؟چگونه اورابپرورند؟چه دست هایی بایددرپرو رش وتربیتشان نقش داشته باشد .                                                                                                        

آیا آموزه های اوتوان زندگی کردن را به اومی دهد؟ آیامجموع فرایندهای یادگیری اورا قانونمند،اخلاقی، متکی به نفس،کارآمدو..... بارمی آورد ؟

براین اساس همیشه پژوهش های مختلف، برنامه ریزی های معتد د ، تغییر کتاب ها وایجادروش های گوناگون انجام گرفته و می گیرد تا ا مر تعلیم و تربیت به خوبی مسیرش را طی کند.  

آنچه دراین راه قابل تعمق است ایجاد فضایی مناسب جهت   رشدوشکوفایی کودکان است که بیشتربا همراهی دست های گرم و صمیمی پدران و مادران ومربیان انجام پذیراست.

آنها ازجمله معلمانی هستند که می توانند ازبدو تولد، کودکان را در رسیدن به آرمان ها و آرزو ها یاری کنندونقش مفیدی درتربیت فرزندان این آب وخاک داشته باشند.

 مانیزبراین باوریم که درنهایت توان، سعی کنیم تا باغ پرورش عزیزانمان راهمیشه سرسبزوشاداب نگه داریم وباانتخاب باغبانانی شایسته وکارآمد،دررشدوشکوفایی گل غنچه های خوش بوی باغ وطنمان نقشی به سزا داشته باشیم.

 

بهرام درستکار

عضوهیئت مدیره ومدیرعامل 

شرکت تعاونی مصرف وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی

                                                                     

سی

                         به نام خدای کودکان ،زیباترین ولطیف ترین مخلوقات    

   درتاریخ ایران زمین ،همیشه پاییزبرابراست باجنب وجوش آدم هایی که خودرابرای آموختن آماده می کنند.

ترنم آهنگ زنگ های مختلف به صورت آوازدلنشین مهر،هنگام گشایش مدرسه هاگوش ها رامی نوازدونسیم خنک پاییزی ازپیچ وخم های سایه زارتابستان گرم صورت لطیف وزیبای نونهالان مارانوازش می دهدونویدبخش روزهای سرخوشی شادمانی می گردد.

دراولین روزپاییزی کودکان کوله بارمهربانی های مهررابرشانه های خود حمل می کنندوخودرابرای مهرورزی ویادگیری آماده می کنند.

خنده هایشان نمایشی ازشکفتن گل های بهاری درپاییزاست وصدای قدم هایشان شکستن یخ های سخت وسردزمستان رابه یادمی آوردوگرمی نفس هایشان شورونشاط هوای تابستان رادارد.

چه زیباست پروازبلند پرستوهایی که برای دست یابی هدف ها ی بزرگ کوچ می کنندوماعشق به بارنشستن آرزوهایشان رادرپرپروازشان می بینیم.

مانیزدراین مسیرامیدواریم باایجادفضای مناسب پرواز،جهت ارتقاع وتقویت دوبال توانمندتعلیم وتربیت عزیزانمان سودمند باشیم،تانونهالان مابتوانندبه راحتی وآسودگی خیال برقله ی بلندرشدوبالندگی فرودبیایند.

آغازاین همه شکوه وزیبایی بر گل غنچه های باغ وطن مبارک باد. 

زهره یوسفی

مدیرمهد وپیش دبستان

شرکت تعاونی مصرف وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی

 

                   

سی