مناسبت ها

بهار

مناسبت های فصل بهار

تابستان  مناسبت های فصل تابستان

 پاییز مناسبت های فصل پاییز

 زمستان مناسبت های فصل زمستان

اردو

        گل های نازنین مهدکودک وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی شب یلدا را

        درجشن کوچکی بامربیان مهربانشان خاطره آفریدند.

        درروزسه شنبه مورخ4/10/91نونهالان عزیزمهدکودک وزارت تعاون،

        کارورفاه اجتماعی برای تماشای تاتربه اردورفتند.روزخوب وقشنگی

         دردفترخاطرات عزیزانمان ثبت شد

Loading